Detská mozgová obrna- DMO

O chorobe

Detská mozgová obrna- DMO

Detská mozgová obrna je diagnóza a poškodenie, ktoré sa veľmi výrazne podieľa na vzniku kombinovaných postihnutí. Jej dôsledkom je spravidla okrem telesného postihnutia aj narušenie komunikačnej schopnosti, zmyslové postihnutie, mnohokrát aj mentálne postihnutie a poruchy správania.

Mnohí autori sa zhodujú v názore, že pri zistení tejto diagnózy, resp. poruchy možno akosi automaticky očakávať kombinované postihnutie. Je to neprogresívne postihnutie s možnosťou zmeny determinovanej vývinom a zrením CNS. Vzniká z poškodenia mozgu pred jeho „dozretím“.

Príčiny DMO

  • v prenatálnom období ochorenia matky počas tehotenstva, nedostatočná výživa, röntgenové žiarenie, nadmerné duševné zaťaženie, inkompatibilita Rh faktorov, genetické činitele, rubeola matky, ľadvinové ochorenia a poruchy krvného obehu u matky, vedúce k hypoxii plodu,
  • v perinatálnom období komplikácie pri pôrode, nedonosenosť či prenosenosť plodu,
  • v postnatálnom období všetky infekcie dieťaťa do veku asi 6 mesiacov, keď ešte nie je vytvorená hematoencefalická bariéra a pri infekcii tak prenikajú toxíny bez prekážky z krvi do mozgu.

DMO sa prejavuje spastickou alebo nespastickou formou.

Spastická forma DMO

znamená, že svaly majú patologicky trvalé zvýšený svalový tonus. Vyskytuje sa v týchto variáciách:

  • Diparetická forma postihuje dve (obyčajne dolné) končatiny a môže byť „klasického typu“, alebo menej spastická – paukospastická. Postihnutý chodí po špičkách v dôsledku stiahnutia lýtkových svalov.
  • Hemiparetická forma sa manifestuje ochrnutím oboch pravých alebo ľavých končatín. Noha má stiahnutý lýtkový sval, ruka je ohnutá v lakťovom kĺbe, chrbátom predlaktia a ruky je otočená hore. Ruka s prstami môže byť ohnutá smerom dolu a palec je pritiahnutý k dlani.
  • Triparetická forma postihuje obyčajne obe nohy a jednu ruku.
  • Kvadruparetická forma je ťažším typom niektorej z uvedených foriem.

Napríklad môže ísť o klasickú diparetickú alebo paukospastickú formu s postihnutými dolnými aj hornými končatinami. Môže sa prejaviť aj obojstrannou hemiparézou so signifikantne pritiahnutými palcami rúk do dlane.

Nespastická forma DMO

znamená, že svaly majú trvalé patologicky znížený svalový tonus. Vyskytuje sa v týchto variáciách:

  • Hypotonická forma je typická znížením svalového napätia, v dôsledku ktorého sú končatiny abnormálne ohybné. Je determinovaná vývinom a zrením mozgu a CNS a čoskoro sa mení na iné formy. Skoro všetky ťažké oligofrénie perinatálnej etiológie sa prejavujú aj hypotóniou.

  • Dyskinetická forma sa prejavuje patologicky rýchlym a neovládateľným striedaním napätia a uvoľnenia svalstva v postihnutých oblastiach.

Typickými príznakmi sú aretóza – prudké nepotlačiteľné vlnité pohyby a chorea – drobné mimovoľné neovládateľné trasľavé pohyby.

Charakteristické príznaky DMO (pre všetky formy):

poruchy hybnosti,

oneskorený motorický vývin,

zvýšený masseterov reflex,

poruchy okohybného aparátu a zraku (najmä strabizmus),

poruchy reči, ako je dyzartria, zajakavosť, mutizmus, oneskorený vývin reči,

hypersalivácia (nadmerná slinivosť),

epileptické záchvaty,

časté zníženie intelektových schopností pod normu,

neurotické a afektívne poruchy,

malá odolnosť voči infekciám a intoxikáciám.

!!!

Predčasne narodené deti by sa podľa vyjadrení viacerých neurológov nemali očkovať celou vakcínou DiTePer, nakoľko tretia zložka – Per (Perthusis) je živá kultúra a v dôsledku oslabenej imunity si detský organizmus nedokáže sám vytvoriť obranné látky proti tejto kultúre. Detská obrna je im takýmto spôsobom naočkovaná. Doživotne…

!!!

matkovsen-102.jpg


Baner

gif1.gif

gif2.gif

gif3.gif

gif4.gif

gif5.gif