Metody na cvičenie

Bobath koncept

bobathovi1.jpg

Základem Bobath konceptu je neurovývojová terapie manzelů Berty a Karla Bobathových, kteří koncept vytvořili a zároveň založili Bobath centrum v Londýně, kde se ročně léčí stovky pacientů z celého světa především s dětskou mozkovou obrnou, ale i s ostatními neurologickými problémy. Navštěvují ho i dospělí pacienti, nejčastěji po cévních mozkových příhodách. Bobath centrum rovněž organizuje vzdělávácí kursy pro odborníky.

Primářka stacionáře spolu s fyzioterapeutkou úspěšně absolvovaly vzdělávací program v neurovývojové terapii a jsou nositeli certifikátu Bobath terapeuta.

Bobathovi pohlížejí na dětskou mozkovou obrnu jako na neprogresivní onemocnění, které vzniklo na základě poškození nezralého dětského mozku. Tento poškozený mozek se nadále vyvíjí a nese s sebou četnou řadu příznaků. Je to především porušený vývoj dítěte v jednom nebo více vývojových aspektech a také porušený tonus a porucha koordinace pohybu.

Dle kvality posturálního tonu vytvořili Bobathovi klasifikaci dětské mozkové obrny, která má sloužit především ke snadnější komunikaci mezi terapeuty a k určité orientaci ve výběru vhodných léčebných technik.

Terapeut, vycházející z Bobath konceptu, na základě podrobného vyšetření, během kterého se zaměřuje na to, co dítě dovede bez dopomoci, s dopomocí, co nedovede a dle kvality tonu a pohybu stanovuje svůj léčebný plán a cíl. Tohoto cíle dosahuje za použití terapeutických nástrojů, které aplikuje velice cíleně a při tom vždy vnímá reakce pacienta na tyto techniky. Dle těchto reakcí aktuálně mění a přizpůsobuje svou terapii. Mluvíme o tom, že terapeut provádí handling za použití jeho jednotlivých technik. Tyto techniky jsou zaměřeny především k tomu, aby příznivě ovlivnily patologický tonus pacienta, usnadnily dítěti provést pohyb co nejsprávněji a nejsnadněji. Terapeut neučí dítě pohybům, ale dělá vše pro to, aby pacient mohl pohyb sám co nejsprávněji provést. Veškerá terapie je prováděna v rámci funkční situace. Snahou terapeuta je umožnit dítěti získat novou sensomotorickou zkušenost a tím příznivě posunout jeho vývoj vpřed. Terapeut často používá četné pomůcky k dosažení zamýšleného cíle (míče, válce, lavičky, labilní plochy atd.)

Základním znakem Bobath konceptu je práce v týmu. Ve středu týmu vždy stojí dítě a jeho rodina. Všichni ostatní terapeuti (logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut) musí na problémy dítěte pohlížet stejnýma očima a musí umět použít vhodné léčebné techniky.

Bobath koncept je nejčastěji používaným postupem při léčbě dětské mozkové obrny ve světe. Ve stacionáři se zaměřujeme na jeho aplikaci a nejčastěji volíme Bobath koncept u starších dětských pacientů.

certifikovaný Bobath terapeut

Mgr. Miriam Balogová
Reh.odd.
Žilina
Slovenská republika
Tel: 00421 415 627 052
E-mail: mbalogov@gmail.com

Vojtova metoda

Prof. MUDr. Václav Vojta byl český lékař se specializací na dětskou neurologii. Narodil se v Jižních Čechách v r. 1917. V začátcích své lékařské praxe působil na Hennerově klinice v Praze a ve svých přednáškách často vyzdvihoval významný přínos Prof. MUDr. Hennera pro českou i evropskou neurologii. Od roku 1954 pracoval v lázních Železnice s dětmi s centrální poruchou hybnosti a na empirickém základu vyvíjel systém reflexní lokomoce. Roku 1968 odešel do Německa, kde působil nejprve jako vědecký pracovník na Ortopedické klinice v Kolíně u prof. Imhausera. Zde dostal možnost pokračovat v práci na vývojové kineziologii a diagnostice a vedl kurzy pro lékaře a fyzioterapeuty. Od roku 1975 byl vedoucí rehabilitačního oddělení a zástupce prof. Hellbruggeho v Dětském centru v Mnichově, kde až do konce svého života (+ 12.9.2000) dále rozvíjel, s týmem kolegů v mnoha zemích, diagnostický a terapeutický systém reflexní lokomoce, včetně výukového programu pro fyzioterapeuty, lékaře a lektory Vojtovy metody.

Václav Vojta byl vynikající odborník a skvělý člověk, který se svými malými pacienty pracoval s láskou celou svou osobností. Jeho velká důvěra v lásku matky k dítěti mu otevřela cestu k léčbě dítěte s postižením. Dovolila mu svěřit vysoce odbornou péči do rukou rodičů. Na přednáškách nám často opakoval větu, že :”Matka intuitivně pracuje vždy správně a dítě od milující matky tuto léčbu přijímá”. V jeho přístupu k dítěti s postižením se skloubila věda, znalosti, lidský přístup, láska a snaha odevzdat to, co mu bylo dáno Bohem. Při své práci čerpal z obrovských zkušeností, které získal studiem originálních prací četných autorů oboru neurologie, kineziologie a jiných odvětví světové literatury. Jeho životní dílo bylo oceněno významnými cenami a akademickými tituly v mnoha zemích.

Dnes se kurzy Vojtovy metody konají v Německu, Nizozemí, Francii, Norsku, Švédsku, Španělsku, Itálii, Rakousku, Rumunsku, České republice, Polsku, Argentině, Chile, Mexiku, Venezuele, Korei, Japonsku a Indii. K výuce s vlastními výukovými terapeuty a s vlastním výukovým týmem byly Mezinárodní Vojtovou společností (IVG) pověřeny výukové týmy v Německu, Nizozemí, České republice (RL-Corpus), Španělsku a Japonsku.

Vojtová metóda je terapeutický systém, ktorý vypracoval prof. MUDr. Václav Vojta, český detský neurológ. Metodika využíva vrodený reflexný dej a lokomočný komplex k nácviku hybnosti. Obsahuje geneticky zakódovaný program celkového pohybového vzoru pre chôdzu vo vertikále.


U detí s centrálnou koordinačnou poruchou /CKP/ je porucha riadenia pohybu z centrálneho nervového systému /CNS/, v dôsledku čoho dochádza k blokovým stavom vo vývoji dieťaťa, čiže vývoj normálneho pohybu sa nemôže uplatniť.


Cieľom metodiky je odstrániť blokády v pohybovom vývoji a zapojiť do funkcie jednotlivé svalové súhry, ktoré pre poruchu vývoja chýbajú. Metodika pôsobí budivo na nervosvalový systém a upravuje poruchu svalového napätia.


V terapii sa využívajú dva umelé pohybové vzory, ktoré sú charakterizované danými reflexnými polohami, z nich potom nervovými dráhami ide určité množstvo informácii do CNS. Ak sa k polohe pridá aktivácia z určitých bodov na tele a končatinách, množstvo informácii sa zväčší, dôjde ku kvalitnejšiemu vybaveniu celkového alebo dielčieho pohybového vzoru na trupe a na končatinách. Častou aktiváciou sa tieto vzory fixujú v CNS ako správne pohybové vzory normálneho vývoja. Preto sa terapia musí aplikovať u pacienta pravidelne 4x denne cca 20-30 minút v závislosti od stavu pacienta.


Metodika má okrem terapeutického významu aj význam diagnostický. Uplatňuje sa pri vyšetrení dieťaťa a zisťovaní stupňa poškodenia nervosvalového systému najmä u detí.
Reflexný model lokomócie je výbavný od narodenia po celý život. Využíva sa pri terapii hybných porúch v neurológii, ortopédii a iných medicínskych odboroch kde je indikovaná rehabilitácia u detí a u dospelých pacientov.
Je potrebné zdôrazniť význam včasnej diagnostiky a terapie pacienta ako dôležitú zložku pre úspešnú úpravu poruchy hybnosti.

Úlohou neurologického vyšetrenia novorodencov a detí v prvých mesiacoch života je zistiť evidentné, neklamné príznaky, ktoré svedčia pre poškodenie mozgu. Funkcia mozgu sa vyšetruje vo viacerých funkčných rovinách motoriky. Dôraz sa kladie na neprítomnosť, alebo pretrvávanie určitých vrodených reflexov a nesprávne držanie končatín pri zmenách polohy tela. Platí zásada, že pre diagnózu mozgového poškodenia nestačí jeden príznak! Jeho existencia sa vždy spája s viacerými príznakmi, preto treba vyšetrovať všetky funkčné roviny.

Podstata Vojtovej metódy

U nás je zaužívaná rehabilitácia Vojtovou metódou. Preto aspoň stručne zhrnieme jej základy. Deti, ktoré majú z najrozličnejších príčin štrukturálne poškodenie mozgu s prevahou postihujúce funkčný okruh motoriky sa u nás označuje termínom detská mozgová obrna (DMO). Hlavným cieľom Vojtovej metódy je zmierniť alebo brániť vývinu ťažkých pohybových porúch, ktoré nevyhnutne vznikajú ako priamy dôsledok poškodenia mozgu.

Na to, aby sme mohli správne sedieť, chodiť, behať, sú nevyhnutne potrebné tzv. vrodené pohybové vzorce v nezrelom mozgu. Z nich sa vyvíja typická ľudská motorika. Vzniká tak, že jednotlivé oblasti mozgu sa postupne vzájomne prepájajú pomocou nervových dráh, a tak vzniká tzv. funkčný okruh motoriky v zrelom mozgu. Je zodpovedný za správnu reguláciu našich pohybov. Ak je mozog poškodený, rušia alebo vyraďujú sa správne zapojenia a vytvárajú sa náhradné, ale nevhodné spoje. Dieťa ich nevyhnutne začína používať, v dôsledku čoho začína byť nesprávny pohyb v celom komplexe. Hlavným a bezprostredným dôsledkom mozgového poškodenia je nerovnováha tlmivých (inhibičných) a povzbudivých (excitačných) mechanizmov. Vzniká nesprávne napätie vo svaloch, ich nadmerné zvýšenie, alebo zníženie, prípadne sa objavujú atypické, mimovoľné pohyby, ktoré rušia správny pohyb. Pohyby dieťaťa sa stávajú obmedzenými a nesprávnymi a snaha o ich nápravu pomocou vôľového úsilia je neúspešná. V bežnom živote dieťa potom môže mať ťažkosti pri chôdzi, uchopovaní alebo v celom pohybovom rozsahu.

Cieľom Vojtovej metódy je snaha správne ovplyvniť nefyziologické (porušené) základné pohybové vzorce. Hlavný princíp spočíva v úsilí nasilu vnútiť nezrelému mozgu, ktorý ešte nemá definitívne naprogramovanú motoriku, aby začal používať správne alebo opravené pohybové vzorce. Vojtova metodika to robí nepriamo, tzv. reflexne. Dieťa sa polohuje do zvláštnych polôh a tlakom na určité telesné body sa vyvoláva taký pohyb končatín, ktorý v mozgu ruší nesprávne zapojenia a navodzuje predpoklad pre správny pohyb. Dlhodobým opakovaním jednotlivých cvikov s ohľadom na aktuálny stav motoriky, postupným osvojovaním správnych odpovedí sa mozog učí správnemu pohybu. Porucha motoriky v dôsledku poškodenia mozgu je v prvých mesiacoch života dieťaťa pre laika (napr. rodičov) skrytá, pretože je nezreteľná. Vynára sa postupne s pribúdajúcim vekom dieťaťa. Význam včasnej rehabilitácie spočíva v tom, že zasahuje do základov tvorby budúcej motoriky, pokúša sa ovplyvniť nefyziologické pohybové vzorce. Ďalším dôsledkom mozgového poškodenia je zaostávanie motorického vývinu. Dieťa začne už od narodenia zaostávať za vývinom zdravých detí. Na rozdiel od zaostávania u niektorých zdravých detí, sa rozdiel medzi vekom a vývinovou úrovňou prehlbuje a neurologické príznaky sa zvýrazňujú.

Potreby rehabilitácie môžu nastať pri týchto problemoch:

1. zmeny svalového tonusu,

2. zaostávanie motorického vývinu a

3. asymetrická motorika.


Baner

gif1.gif

gif2.gif

gif3.gif

gif4.gif

gif5.gif